Kas teadsid, et tööstusrobotitest saavad kasu kliendid, töötajad ja ettevõtte?

Tööstusrobotite kasutuselevõtt on suurenenud paljudes tööstusharudes viimastel kümnenditel tänu tasuvusaegade lühenemisele.  Enamik ettevõtteid võtab kasutusele tööstusroboteid põhinedes peamiselt investeeringu tasuvusajale, mis on mõõdetav enne investeeringu tegemist. Siinkohal tuleb tõdeda, et osad kuid mitte kõik automatiseerimisest saadavad kasud ei ole majanduslikud ning arvuliselt mõõdetavad. Robotiseerimisest saadavad kasud jagunevad kahte rühma, kasu saavad nii tootja kui lõpptarbija.

Põhilised robotiseerimisest saadavad kasud tootjale:

Siinkohal tuleb märkida, et need on potentsiaalsed saadavad kasud robotiseerimisest ning ei pruugi olla tõesed iga protsessi automatiseerimisel.

Väiksemad tootmiskulud

Lõpptarbijale on võimalik pakkuda soodsama hinnaga tooteid vähendades toodete valmistamise kulusid. Robotiseerimisel võimalikud kulude kärpimise kohad.

Tööjõu kulude hulka kuuluvad lisaks palgakulule veel:

Ühtlasem toodangu kvaliteet

Robotite poolt tehtud töö on väga ühtlase kvaliteediga. Robotid ei pruugi alati anda kõrgemat kvaliteeti, töö kvaliteet sõltub roboti seadistamisest ja robotsüsteemi ülesehituse õnnestumisest. Kui robot on seadistatud tegema kehva kvaliteediga tööd siis kvaliteet jääb lõpuni kehvaks, kui robot seadistatakse andma kõrge kvaliteediga tööd siis robot ka teeb ühtlaselt kõrgekvaliteedilist tööd. Lisaks kvaliteedile on roboti puhul teada tehtava töö hulk ajas ning see on täpselt mõõdetav.

Paremad töötajate töötingimused

Robotid saavad parandada inimeste töötingimusi kuna saavad asendada inimesi sellistel töödel, kus töökeskkond on must, lärmakas ning mis on inimese tervisel ohtlikud.

Sellisteks ülesanneteks on:

Lisaks robotite kasutusele võtmisega on tarvis robotite operaatoreid ja hooldajaid. See võib motiveerida töötajaid õppima uusi oskusi ning seeläbi kasvatada töötajate palka ja töötingimusi.

Tootmismahud kasvavad

Nagu eelnevalt mainitud ühtlustavad robotid kvaliteeti ja toodangu mahtusid. Ühtlased ja teadaolevad tootmismahud aitavad paremini tootmist planeerida ja optimeerida kuna robotite poolt tehtava töö hulk on täpselt teada. Juhul kui kasutada robotit masina teenedamiseks võimaldab see koormata tootmisseadet maksimaalselt kuna robot on alati valmis masinat laadima ja tühjendama. Lisaks on võimalik jätta robot tööle väljaspool tööaega, sõltuvalt roboti operaatori tähtsusest roboti töös.

Suureneb tootmise paindlikus

Tööstusrobotid on väga paindlikud võrreldes muude automaatika seadmetega. Kui robot on programmeeritud ja seadistatud tegema mitmeid erinevaid ülesandeid siis tööprogrammi muutmiseks kulub ainult mõni sekund. Lisaks on võimalik roboti tööprogrammid luua sellisel viisil, et kui esineb sarnast toodet mitmetes variatsioonides siis roboti tööprogrammi kohandamiseks tuleb teha mõned väiksed muudatused. Sedasi võimalik kasutada robotit väiksemate seeriate ja erinevate toodete puhul. Selleks, et robot oleks võimalikult paindlik erinevate toodete valmistamiseks tuleb seda arvestada süsteemi kavandamise käigus.

Väheneb praagi hulk

Robot süsteemide kõige suurem eelis on järjepidevus. Tagades korrektselt tehtud töö ja ühtlase kvaliteediga toodangu esimesel korral ning vähendavad seeläbi materjali ja aja kulu. Näiteks keevitusrobot teeb alati õige suurusega keevituse ja värvimisrobot värvib alati õige paksusega värvikihi. Kasutades roboteid tootmisliini alguses materjali etteandmiseks suuremale tootmisliinile ühtlustub toodangu hulk, lisaks saab kasutada roboteid tootmisliini alguses ja lõpus kvaliteedi kontrolliks.

Töökeskkonna tööohutus suureneb

Robotid saavad võtta üle ebameeldivad, ohtlikud ja tervisele kahjulikud tööülesanded. Inimese jaoks ohtlike tööülesannete täimise kohta võivad olla üsna ranged tööohutusnõuded, mis muudavad ülesande täitmise inimese poolt keeruliseks ja kulukaks. Sellisel juhul võib olla mõistlik kasutada tööstusroboteid. Vähendades inimeste kokkupuudet ohtlike masinate ja tööprotsessidega ning asendades need robotitega, väheneb oht tõsisteks vigastusteks. Andes robotitele ülesandeid, mis on inimese jaoks raksed ja korduvad väheneb töötajatel kutsehaiguste teke. Näiteks ülesanded kus tuleb lihvida, nüritada või poleerida, nende tööde juures tekkiv vibratsiooni võivad  põhjustada tervise häireid töötajale. 

Väheneb kaadrivoolavus ja tööjõupuudus

Tööjõupuudust ja kaadrivoolavust aitab vähendada paremad töötingimused, tüütute ja raskete tööülesannete automatiseerimine. Lisaks vähenevad kulud, mis on seotud uute töötajate palkamisega ning väiksem tootlikus mida uued väiksemate kogemustega töötajad annavad võrreldes kogenud töötajatega. Kui automatiseerida tüütud ja rasked tööülesanded ja anda inimestele ülesanded, mis nõuavad suuremaid oskuseid ja esitavad neile väljakutseid on töötajad rohkem motiveeritud, kui selle juurde kuulub ka suurem tasu.

Kapitali kulu väheneb

Tööstusrobotite paindlikus vähendab kapitali kulu, kuna võimaldab toota väiksemaid seeriaid, vähendades seeläbi masinate muudatustele tehtavaid kulusid. Robotid võimaldavad teenendada teisi seadmeid efektiivsemalt ja töötada pikema aja vältel kui normaalne tööaeg, see aga vähendab vajadust mahtude suurenemisel osta juurde tootmisseadmeid. Robot on lihtsasti kohandatav seade mistõttu on seda võimalik palju lihtsamini seadistada ümber mõne teise ülesande täitmiseks kui ükskõik millist teist tootmis seadet. 

Vähendab tootmispinda

Robot süsteemid on väga kompaktsed ning vajavad tunduvalt vähem ruumi kui sarnase ülesande tegemiseks inimene vajaks. Roboteid on võimalik paigaldada horisontaalselt põrandale, vertikaalselt seinale ja tagurpidi lakke, mis tagavad kompaktsema lahenduse. Hoolikalt kaaludes erinevaid eelmainitud lahendusi on võimalik kavandada tööülesande automatiseerimine sellisel viisil, et uuest robotsüsteemist saadav kasu on suurem kui ainult töötaja väljavahetamisel saadav palgakulu kokkuhoid.